Dispensationsansøgning

Der skal søges om dispensation, hvis man ønsker at foretage særlige aktiviteter i verdensarvsområdet.

Principper for dispensation
Generelt gives der kun dispensation til projekter eller arrangementer, der i ansøgningen klart dokumenterer et formål, der vurderes at:
1) fremme forskning på internationalt niveau eller
2) tjener grønlandske interesser på nationalt og/eller lokalt niveau

Desuden gives der kun dispensationer til aktiviteter der:

  • ikke forurener, ødelægger eller på andre måde skader områdets natur, kulturhistorie, eller rekreative værdier 
  • ikke forhindrer øvrige brugeres adgang til området 
  • er af ikke-permanent karakter

Der gives kun i særlige tilfælde dispensation til ansøgninger:

  • der kræver helikopterlanding i landområder, udenfor de godkendte landingspladser i området. 
  • der kræver færdsel med motoriserede køretøjer på landjorden

Betingelser for dispensation
I tilfælde af dispensation, tages der stilling til om den dispensationskrævende aktivitet vil kræve særligt opsyn. I de tilfælde, hvor særligt opsyn skønnes nødvendigt, påhviler det dispensationssøgeren at afholde alle udgifter i forbindelse med dette. Ilulissat Isfjordskontor udpeger opsynet og bestemmer omfanget heraf.

Ved dispensation i forbindelse med forskning, filmoptagelser og lignende stilles krav om, at en kopi af det producerede materiale sendes til Ilulissat Isfjordskontor. Fremsendelse skal ske inden 12 måneder fra projektets eller arrangementets afslutning.

Søges der dispensation til midlertidig opstilling af videnskabeligt udstyr, dokumentationsudstyr og andre genstande i det fredede område, kræves det, at ansøgningen indeholder en redegørelse for, hvordan og hvornår udstyret vil blive fjernet fra området samt foto dokumentation for, at oprydningen har fundet sted. Dokumentationen sendes til Ilulissat Isfjordskontor.

Ansøgningen
Ansøgning om dispensation sker via Departementet for Natur og Miljø. Se proceduren her

Ansøgningsskema hentes her.


Seneste ansøgningsfrist for dispensationsansøgning er 1 måned før den dispensationskrævende aktivitet ønskes påbegyndt.


Dispensationssager afgøres af Grønlands Selvstyre, efter høring af Ilulissat Isfjordskontor.